Aktualności

Warunki Promocji dotyczącej rozszerzonej gwarancji na wybrane urządzenia Fujitsu przez firmę SkanSerwis Sp. z o.o.

2018-02-01

Warunki Promocji dotyczącej rozszerzonej gwarancji  na wybrane urządzenia Fujitsu przez firmę SkanSerwis Sp. z o.o.

 1. Podstawowy okres gwarancji producenta na urządzenia Fujitsu wynosi 12 miesięcy licząc od udokumentowanej daty sprzedaży.
 2. Towar zakupiony w okresie 01.10.2018 – 30.06.2019 podlega promocji i jego gwarancja zostaje rozszerzona do 24 miesięcy.
 3. Promocja obejmuje poniższe modele skanerów Fujitsu:

fi-7140, fi-7240, fi-7160, fi7260, fi-7180, fi-7280, fi7460, fi-7480

 1. Gwarancja obowiązuje na skanery zakupione u autoryzowanego dystrybutora SkanSerwis.
 2. Zgłaszanie sprzętu na gwarancji odbywa się drogą mailową serwis@skanserwis.pl, lub drogą telefoniczną +48 22 836 02 76
 3. Ujawnione w okresie Gwarancji wady będą usuwane w przeciągu 14 roboczych od przyjęcia wadliwego towaru. Termin ten może być wydłużony jeżeli zachowanie go jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od SkanSerwis , np. gdy naprawa wymaga importu części z zagranicy.
 4. Gwarancji nie podlegają:
  • urządzenia uszkodzone przez użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem.
  • urządzenie którego dokument zakupu, sticker lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, a także plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane).
  • uszkodzenia mechaniczne urządzeń wynikające z nieumiejętnego użytkowania.
  • wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, a w szczególności wynikłe z samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
  • uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia wynikającym z nadmiernej eksploatacji lub pracy w niewłaściwych warunkach, niedbałością klienta lub stosowaniem urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
  • materiały eksploatacyjne ( części zużywalne)
 5. Każde reklamowane urządzenie serwis sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli urządzenie jest sprawne SkanSerwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem urządzenia.
 6. Uszkodzone urządzenie należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu oraz szczegółowym opisem uszkodzenia do siedziby SkanSerwis.
 7. Koszt wysyłki i ubezpieczenia na czas transportu urządzenia do naprawy ponosi Klient, transport naprawionego sprzętu do klienta (po wykonaniu naprawy) następuje na koszt SkanSerwis. Sprzęt może być także odebrany bezpośrednio w siedzibie firmy SkanSerwis.
 8. Procedura reklamacyjna nie obejmuje instalacji urządzenia i konserwacji.
 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji SkanSerwis może obciążyć Nabywcę kosztami ekspertyzy.
 10. SkanSerwis zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki Gwarancji nie będą działać wstecz.

 

Ograniczenie odpowiedzialności firmy SkanSerwis

 

SkanSerwis wyklucza wszelkie roszczenia wykraczające poza wyraźnie wymienione w niniejszych warunkach, o ile w myśl prawa danego kraju firma SkanSerwis nie jest do nich zobowiązana. W szczególności dotyczy to praw do odszkodowania za niespełnienie warunków umowy, odszkodowania za straty następcze spowodowane brakami, utraconego spodziewanego zysku, szkody powstałe podczas transportu, które nie zostały zgłoszone w terminie 3 dni od przyjścia towaru. Utraty danych i informacji w następstwie czynności naprawczych lub szkód powstałych wskutek przestojów w pracy.

Warunki Promocji dotyczącej rozszerzonej gwarancji  na wybrane urządzenia Fujitsu przez firmę SkanSerwis Sp. z o.o.

 1. Podstawowy okres gwarancji producenta na urządzenia Fujitsu wynosi 12 miesięcy licząc od udokumentowanej daty sprzedaży.
 2. Towar zakupiony w okresie 01.10.2018 – 30.06.2019 podlega promocji i jego gwarancja zostaje rozszerzona do 24 miesięcy.
 3. Promocja obejmuje poniższe modele skanerów Fujitsu:

fi-7140, fi-7240, fi-7160, fi7260, fi-7180, fi-7280, fi7460, fi-7480

 1. Gwarancja obowiązuje na skanery zakupione u autoryzowanego dystrybutora SkanSerwis.
 2. Zgłaszanie sprzętu na gwarancji odbywa się drogą mailową serwis@skanserwis.pl, lub drogą telefoniczną +48 22 836 02 76
 3. Ujawnione w okresie Gwarancji wady będą usuwane w przeciągu 14 roboczych od przyjęcia wadliwego towaru. Termin ten może być wydłużony jeżeli zachowanie go jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od SkanSerwis , np. gdy naprawa wymaga importu części z zagranicy.
 4. Gwarancji nie podlegają:
  • urządzenia uszkodzone przez użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem.
  • urządzenie którego dokument zakupu, sticker lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, a także plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane).
  • uszkodzenia mechaniczne urządzeń wynikające z nieumiejętnego użytkowania.
  • wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, a w szczególności wynikłe z samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
  • uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia wynikającym z nadmiernej eksploatacji lub pracy w niewłaściwych warunkach, niedbałością klienta lub stosowaniem urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
  • materiały eksploatacyjne ( części zużywalne)
 5. Każde reklamowane urządzenie serwis sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli urządzenie jest sprawne SkanSerwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem urządzenia.
 6. Uszkodzone urządzenie należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu oraz szczegółowym opisem uszkodzenia do siedziby SkanSerwis.
 7. Koszt wysyłki i ubezpieczenia na czas transportu urządzenia do naprawy ponosi Klient, transport naprawionego sprzętu do klienta (po wykonaniu naprawy) następuje na koszt SkanSerwis. Sprzęt może być także odebrany bezpośrednio w siedzibie firmy SkanSerwis.
 8. Procedura reklamacyjna nie obejmuje instalacji urządzenia i konserwacji.
 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji SkanSerwis może obciążyć Nabywcę kosztami ekspertyzy.
 10. SkanSerwis zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki Gwarancji nie będą działać wstecz.

 

Ograniczenie odpowiedzialności firmy SkanSerwis

 

SkanSerwis wyklucza wszelkie roszczenia wykraczające poza wyraźnie wymienione w niniejszych warunkach, o ile w myśl prawa danego kraju firma SkanSerwis nie jest do nich zobowiązana. W szczególności dotyczy to praw do odszkodowania za niespełnienie warunków umowy, odszkodowania za straty następcze spowodowane brakami, utraconego spodziewanego zysku, szkody powstałe podczas transportu, które nie zostały zgłoszone w terminie 3 dni od przyjścia towaru. Utraty danych i informacji w następstwie czynności naprawczych lub szkód powstałych wskutek przestojów w pracy.

 

powrót