Aktualności

Informacja o przekształceniu SkanSerwis Sp. z o.o. w SkanSerwis Bis Sp. z o.o. sp. k

2019-10-18

                                           Informacja o przekształceniu

                                                                                  

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować, iż z sukcesem sfinalizowaliśmy proces przekształcenia naszej spółki SkanSerwis sp. z o.o. (NIP: 5272395073) w spółkę komandytową działającą pod firmą: SkanSerwis Bis sp. z o.o. sp. k. (NIP: 5272395073).

 

Zakończenie z sukcesem procesu przekształcenia w spółkę komandytową oznacza, iż z mocy prawa spółka komandytowa staje się podmiotem wszystkich praw i obowiązków dotychczasowej spółki SkanSerwis sp. z o.o.

 

Dokonane przez naszą spółkę przekształcenie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, czego zwieńczeniem było wpisanie w dniu 20 września 2019 r. przekształcenia przez Krajowy Rejestr Sądowy do rejestru przedsiębiorców KRS. W załączeniu przesyłamy aktualny KRS spółki komandytowej jako spółki przekształconej oraz spółki SkanSerwis Bis sp. z o.o. będącej komplementariuszem w przekształconej spółce komandytowej. Od tego dnia dokonało się formalne przekształcenie w spółkę komandytową.

Przekształcenie naszej spółki przeprowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych daje podstawę, aby przyjąć, że mamy tożsamość podmiotu przekształconego (spółki komandytowej) i przekształcanego (dawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), a jedynie zmianie uległa forma prawna tego podmiotu.

 

Dla Państwa powyższe oznacza brak konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w naszej dotychczasowej współpracy, za wyjątkiem zmiany nazewnictwa naszej firmy i przypisanego do niej numeru KRS. Zmianie nie ulegają zatem zawarte pomiędzy nami umowy (nie ma potrzeby podpisywania w tym zakresie osobnych aneksów). Zmianie nie ulega także numer NIP naszej spółki, który jest tożsamy dla dawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak i dla aktualnie funkcjonującej spółki komandytowej.

Osobami upoważnionymi do reprezentowania spółki komandytowej (SkanSerwis Bis sp. z o.o. sp. k.) są osoby upoważnione do reprezentacji spółki będącej jej komplementariuszem tj. SkanSerwis Bis sp. z o.o.

Tymi osobami są:

 

Michał Banaszyński – Prezes Zarządu SkanSerwis Bis sp. z o.o.

Jacek Jumutz – Członek Zarządu SkanSerwis Bis sp. z o.o.

Iwona Uziembło – Prokurent SkanSerwis Bis sp. z o.o.

Stefan Banaszyński - Prokurent SkanSerwis Bis sp. z o.o.

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa pełnej dyspozycji.

powrót